Astudio Daearyddiaeth yn Aber

Un o’r penderfyniadau gorau wnes i oedd dewis mynychu Prifysgol Aberystwyth – cofiaf yn ôl i’r profiad cymhleth o gofrestru gyda UCAS a phendroni pa brifysgol oedd yn fy nenu. Ond nid wyf wedi edrych yn ôl na difaru unwaith – ac rwy’n sicr na wnewch chi chwaith.

 

Rydw i eisoes yn fyfyriwr ail flwyddyn yn astudio Daearyddiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, ac wrth fy modd gyda’r radd. Dw i’n cofio fel ddoe cerdded mewn i’n narlith gyntaf, yn gynnar a’n llawn nerfau a’n hollol ansicr o beth i’w ddisgwyl. Ar ôl addasu i arddull darlith a chadw penagored, roeddwn yn teimlo fy mod wedi ffeindio’n nhraed cyn troi ‘rownd. Dw i dal i fwynhau’r darlithoedd heddiw; a’r amrywiaeth yng nghynnwys y wybodaeth yn fy niddori bob dydd, o astudio priddoedd mewn un modiwl i astudio agweddau ar ddaearyddiaeth wleidyddol mewn modiwl arall. Mae’r gymysgedd o ddaearyddiaeth ddynol a ffisegol yn cydbwyso’n berffaith! Os ydych yn poeni bydd y cynnwys yn rhy lethol, mae opsiwn cyflawni 20 credyd mewn pwnc arall – astudiais Hanes Cymru yn y flwyddyn gyntaf, a theimlaf ei fod yn rhai i mi flas o bwnc gwahanol ac fe wnes i wir fwynhau’r cyfle.

 

Un profiad sy’n aros yn y cof yw ymweld â Phlas Menai ger Caernarfon ar ôl wythnos y glas y flwyddyn gyntaf. Roeddwn rywfaint yn bryderus cyn mynd, gan nad oedd gen i ffrindiau agos ar fy nghwrs – dim ond nabod eu hwynebau oeddwn i. Ond, nid oeddwn yn gallu bod yn bellach o’r gwir. Fel grŵp, daethom yn ffrindiau’n gyflym, â’r ffaith ein bod yn Gymraeg yn dir cyffredin i ni. Crwydrom Fetws y Coed a thirwedd yr Wyddfa, gan chwerthin lawer wrth gyflawni’r gwaith. Rwy’n edrych ymlaen am brofiad cystal yn Nulyn ar drip maes yr ail flwyddyn!

 

Peidiwch â phoeni, nid yw darlithwyr yn bobl frawychus – mewn gwirionedd, pobl gyfeillgar ydynt, ac rydych yn dod i’w nabod yn syth sy’n gwneud hi’n hawdd cyd-lynu gyda nhw. Mantais ychwanegol drwy astudio drwy’r Gymraeg yw bod dosbarthiadau llai yn caniatáu cymorth ychwanegol ac apwyntiadau un i un; peidiwch byth bod ofn gofyn am gymorth – byddent yn fwy na hapus i’ch helpu.

 

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhoi cefnogaeth enfawr i chi â’ch astudiaethau. Mae nhw’n trefnu profiad gwaith i fyfyrwyr, ac yn cynnig ysgoloriaethau, yn arbennig i fyfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, felly gwnewch y mwyaf o hyn. Ond, nid dim ond yr ochr addysgiadol o brofiad myfyrwyr sy’n bwysig.

 

Mae gan Gymdeithas Ddaearyddiaeth (neu’n fwy adnabyddus ‘GeogSoc’) statws anferthol ar gampws fel un o gymdeithasau mwyaf cyffroes, hwyliog a chystadleuol Aberystwyth. Yn ogystal, mae UMCA, sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth yn un teulu mawr sy’n gefn i’w gilydd a’n cynnal digwyddiadau cymdeithasol cofiadwy yn wythnosol, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys y Ddawns a’r Eisteddfod Rhyngolegol neu drip rygbi i naill ai Ddulyn neu Gaeredin.

 

Yn ystod fy amser yn Aber hyd yn hyn, dw i wedi chwerthin, crio, dioddef o ganlyniad i anturiaethau meddwol a theimlo straen gwaith – y cyfan. Ond mae hyn yn hollol normal, a’n bortread realistig o fywyd myfyriwr. Mae’n anochel y gwnewch ffrindiau ar eich cwrs, ond hefyd tu hwnt i’r campws, gyda’r ffrindiau hyn yn sicr o gyfoethogi’ch profiad fel myfyriwr. Fe gewch brofiadau newydd fel ymuno a thîm chwaraeon neu gymdeithas benodol a chreu atgofion bythgofiadwy yng nghymuned glos a lawen Aberystwyth. Mewn blynyddoedd i ddod, cofio nôl a gwenu gwna i, a dwi’n siŵr dyna y gwnewch chi hefyd.