Y Gymraeg yn Aber


Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu’n ddwyieithog ac yn cynnig gwasanaethau i hyrwyddo’r Gymraeg i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd yng Nghymru.
Adran o fewn y Brifysgol sy’n hyrwyddo ac yn cynorthwyo bywyd Cymraeg y Brifysgol yw Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg. Mae ei gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau academaidd i ddatblygu prosiectau drwy’r Gymraeg, darparu gwasanaeth cyfieithu, cynnig a chydlynu gwasanaeth cefnogi cynhwysfawr i staff a myfyrwyr drwy’r Gymraeg ac anelu at sicrhau bod gofynion Cynllun Iaith Gymraeg a’r Safonau Iaith pan ddônt i rym ym mis Ebrill 2018 yn cael eu gweithredu. Dyma rai o’r prosiectau sy’n cael eu cynnal er mwyn tynnu sylw at y Gymraeg yn y Brifysgol.

Diwrnod Shwmae Sumae
Dwi’n siŵr dy fod wedi clywed am Ddiwrnod cenedlaethol Shwmae Sumae, sy’n cael ei ddathlu ar 15 Hydref, bob blwyddyn ers 2013, ond os nad wyt ti wedi clywed am hyn o’r blaen, dyma gyflwyniad byr i ti. Diwrnod ydyw i ddangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – y di-Gymraeg, dysgwyr neu’r rhai sy’n rhugl – drwy hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Sumae, gan ennyn ymateb pellach yn Gymraeg weithiau, neu roi cyfle i egluro pam bod y cyfarchiad wedi ei roi yn Gymraeg. Cyfle i rannu’r iaith yn y siop, yn y caffi, yn y gwaith, yn y dref neu gyda ffrindiau. Wnes ti a dy ffrindiau gymryd rhan yn y dathlu eleni? Penderfynwyd dathlu’r diwrnod yn y Brifysgol ar ddydd Llun 16 Hydref. Roedd pice ar y maen neu myffins am ddim i unrhyw un oedd yn archebu diod poeth yn y Gymraeg ymhob un o lefydd bwyta’r Brifysgol.

Arolwg Defnydd Iaith Myfyrwyr
Mae pob un o’n myfyrwyr presennol wedi clywed am yr Arolwg Defnydd Iaith i Fyfyrwyr, sef  ‘Aber, y Gymraeg a ti!’ a bydd cyfle i ti gymryd rhan yn yr arolwg os fyddi di’n penderfynu dod yma i astudio. Mae’n bwysig bod myfyrwyr sy’n astudio mewn  Prifysgol sy’n defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg yn gwneud y defnydd gorau o’r cyfleoedd sydd ar gael i gyfoethogi eu profiadau astudio a chymdeithasu yn ddwyieithog, naill ai drwy ddefnyddio’r Gymraeg neu drwy ddysgu mwy am iaith a diwylliant Cymru. Mae’r  Brifysgol yn awyddus i glywed  barn ei myfyrwyr am y defnydd o’r Gymraeg a’r profiad Cymraeg/Cymreig a geir yma.

Rhesymau dros astudio trwy’r Gymraeg
Pam felly fod astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn fuddiol i unigolion fel ti. Dyma resymau i ti eu hystyried:

 • Cyflogadwyedd – mae galw mawr am weithwyr sydd yn medru’r Gymraeg
 • Dosbarthiadau llai o faint – byddi di’n adnabod dy gyd-fyfyrwyr a dy diwtor yn well.
 • Datblygu sgiliau trawsieithu – mae’r broses o drawsieithu yn dy gynorthwyo i ddeall               a dehongli deunydd darllen yn well.
 • Cefnogaeth ariannol – mae ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i ti, ac o fis Medi 2018 ymlaen bydd y Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau ychwanegol i fyfyrwyr sy’n astudio drwy’r Gymraeg.
 • Cymhwyster ychwanegol – cyfle i astudio am Dystysgrif Sgiliau Iaith.
 • Mwynhad – byddi di’n ymuno â chymuned fywiog o fyfyrwyr sydd hefyd yn astudio          a chymdeithasu drwy’r Gymraeg.

 

 

Pam astudio drwy’r Gymraeg yn Aber?
Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio ehangder a dyfnder o bynciau drwy’r Gymraeg, a cheir pwyslais mawr ar brofiad di-ail y myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Mae’r bywyd cymdeithasol yn un byrlymus a chyfeillgar, ac mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i chwe addewid penodol wrth ddarparu drwy’r Gymraeg i’w myfyrwyr:

 • Cyfleoedd hyblyg i astudio drwy’r Gymraeg ym mhob Athrofa
 • Gwarant o Diwtor Personol Cymraeg
 • Profiad gwaith dwyieithog
 • Gwarant o lety cyfrwng Cymraeg
 • Cyfle i ddysgu neu wella’r Gymraeg
 • Aelodaeth UMCA am ddim

Cei ragor o wybodaeth am y bywyd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg  sydd yma yn Aberystwyth o dan arweiniad UMCA – Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth a’r Geltaidd, y clwb chwaraeon cyfrwng Cymraeg – ar y blog nesa sy’n dod yn fuan!