LLEFYDD DEFNYDDIOL I WYBOD AMDANYNT

Er i mi fod yn fyfyriwr yma am dair blynedd, dwi dal ddim wedi bod ym mhob cilfan yn Aberystwyth ac mae na rhai llefydd bydden i wedi hoffi gwybod amdanynt yn gynt. Un peth wnaeth fy synnu yw faint o lefydd gwych sydd yma i astudio ynddynt, a faint o gyfleusterau diddorol sydd ar gael. Dyma rai o’r llefydd dwi wedi mwynhau tra’n astudio (ac yn ceisio cuddio ynddynt) yn ystod fy amser yma’n Aberystwyth…

 

Y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr

 

Mae’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr yn adeilad gwych sy’n cynnig cymorth ar bopeth i fyfyrwyr. Os wyt ti’n poeni am arian, neu am dy anghenion neu’th les, bydd staff cyfeillgar y Ganolfan o help. Os wyt ti’n teimlo bod pethau’n anodd, dim ots pa mor fach, mynna gefnogaeth drwy’r Ganolfan.

 

Os wyt am fwy o wybodaeth am y tîm cer i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/

 

Golygfeydd a’r Coed

Mae gan Aberystwyth rai o’r golygfeydd gorau sydd i’w cael ond os nad oes gen ti lawer o amser, neu dwyt ti ddim am deithio, mae yna le gwych yn y coed ger llety Pentre Jane Morgan, sydd werth mynd ati. Mae cerdded drwy’r coed yn brofiad yn ei hunan (cei weld gwiwerod yn rhedeg i fyny’r coed) ac ar ddiwedd y llwybr gelli fwynhau golygfa wych o Aberystwyth gyfan, a thu hwnt!

 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Pan ddaw’r cyfnod ble mae pawb yn astudio’n galed, gall Lyfrgell Hugh Owen fynd yn brysur iawn, a phoeth. Os wyt ti wedi arfer â chael digon o le i dy hunan, ac yn hoffi tawelwch, mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn lle gwych i astudio, ac o fewn tafliad carreg i’r prif gampws.

 

Dyma’u gwefan nhw: https://www.llgc.org.uk

 

Canolfannau dysgu PJM a Rosser

Os oes well gen ti weithio mewn awyrgylch mwy bywiog ble gelli ymlacio, astudio a siarad neu weithio ar brosiect grŵp, efallai byddet ti’n mwynhau Canolfannau dysgu PJM a Rosser. Mae ganddynt ystod o fyrddau, rhai gyda a heb gyfrifiaduron, a seddi mwy cyfforddus i weithio ynddynt.

 

 

 

 

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

Mae gan Ganolfan y Celfyddydau lwyth o bethau ymlaen dwy’r flwyddyn. Mae ganddynt arddangosfeydd, sinema, gofod i ymarfer ac astudio, a phrif theatr. Mae rhywbeth ymlaen i siwtio pawb, p’run ai wyt ti’n hoffi ffilm neu damed o theatr. Mae ganddynt hefyd weithdai ar gyfer pob math o bethau fel dawnsio’r fflamenco a gweithio gyda phypedau. Rydym hefyd wedi cael perfformiadau gwych yma, fel ‘Crouch, touch, pause, engage’ gan Theatr Genedlaethol Cymru, wnaeth i mi grio a chwerthin. Un o enwau mwyaf comedi sy’n dod i’r Ganolfan flwyddyn nesaf yw Sarah Millican!

 

 

Tŷ Gwydr Trofannol

Gyferbyn â phrif fynedfa’r Brifysgol, mae Plas Penglais, hen ystâd y Brifysgol a brynwyd ym 1964 ac fe’i trowyd yn ganolbwynt yr adran fotaneg. Drwy’r siediau potio mae’r fynedfa i’r Tŷ Trofannol. Efallai bo ti’n dechrau meddwl nad yw potio planhigion at dy ddant, ond mae werth mynd yno am dro. Os fyddi di rywdro yn chwilio am rywbeth i wneud ar ddiwrnod diflas a llwyd mae’n lle gwych i ddod i fwynhau planhigion lliwgar trofannol, ac atgoffa dy hunan o’r gwyliau haf buest ti arno yn gorweddian yn yr haul.

 

Ar agor 9.00-13.00-14.00-16.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener.

 

Gobeithio cei di gyfle i fynd i’r llefydd yma, a os cei di, rho wybod i ni am unrhyw lefydd arbennig ddoi di o hyd iddynt yn y Brifysgol.