Cinio Croesawu i siaradwyr Cymraeg newydd Prifysgol Aberystwyth.

Cinio Croesawu i siaradwyr Cymraeg newydd Prifysgol Aberystwyth.

 

Fel rhan o Benwythnos Mawr y Croeso, ar ôl llwyddiant cinio croesawu siaradwyr Cymraeg y flwyddyn gyntaf y llynedd, penderfynwyd trefnu’r digwyddiad eleni eto.

Heidiodd oddeutu 80 o fyfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf i Medrus, Penbryn ddydd Sul 24ain o Fedi, am ginio dydd Sul. Agorwyd y cinio gyda gair o groeso gan Rhodri Llwyd Morgan.

Ar ôl bwyta llond bol, estynnwyd croeso cynnes gan Rhodri Llwyd Morgan i siaradwr gwadd y digwyddiad. Eleni, Elin Jones AC wnaeth annerch ein myfyrwyr newydd a hynny mewn modd mor bwrpasol, gan sôn am ddyfodol Pantycelyn, y gymuned Gymraeg a’i diwylliant yn Aberystwyth a’r ffaith y bydd dros hanner o’r myfyrwyr newydd yn aros yn Aberystwyth am byth (ffaith ddiddorol ond gwir i nifer o gyn-fyfyrwyr)!

 

 

Mynychodd sawl unigolyn sy’n aelodau o bwyllgor gwaith UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) gan gynnwys y Llywydd, Gwion Llwyd, ynghyd â Llywydd y Geltaidd (Cymdeithas Chwaraeon Cymraeg Aberystwyth), Elen Williams a oedd yn barod i ateb unrhyw gwestiynau a denu aelodau newydd i ymuno yn hwyl cymdeithasau myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol. Roedd darlithwyr cyfrwng Cymraeg adrannau academaidd yn bresennol hefyd yn barod i ddarparu gwybodaeth am fodiwlau a darpariaethau’r Adran i’r myfyrwyr newydd.

 

Gosodwyd bwrdd gan Gangen Coleg Cymraeg y Brifysgol a Chanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg lle rhoddwyd taflenni gwybodaeth am ymaelodi, ysgoloriaethau, Tystysgrif Sgiliau Iaith, modiwlau cyfrwng Cymraeg a mwy!

 

Roedd y cinio yn gyfle gwych i groesawu’r myfyrwyr newydd i’r Brifysgol gan roi rhagflas iddyn nhw o sut beth yw bod yn fyfyriwr sy’n siarad Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Roedd yn gyfle gwych hefyd i gwrdd â ffrindiau newydd a dod i nabod darlithwyr ac aelodau staff y Brifysgol cyn i brysurdeb yr Wythnos Groeso ddechrau.

Am fwy o fanylion am Gangen y Brifysgol o’r Coleg Cymraeg ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/ccc/ neu cysylltwch â Tamsin Davies,  Swyddog y Gangen Prifysgol Aberystwyth ar ted@aber.ac.uk