Data Ymchwil / Research Data

Featured

“Caiff data ymchwil ei reoli i’r safonau uchaf trwy gydol cylch bywyd y data ymchwil fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i ragoriaeth ymchwil”

Beth yw Rheolaeth Data Ymchwil (RhDY)?

Rheolaeth data ymchwil yw’r storfa, curadu, cadwraeth, a darpariaeth o fynediad parhaus i ddata ymchwil. Mae RhDY yn ffordd o gymhwyso’r arferion da ymchwil hyn i’w gwneud yn haws i chi gynnal eich ymchwil

Pam RhDY?

Mae gan Cynghorau Ymchwil y DU, arianwyr eraill, a’r Brifysgol yn gofyn am brawf o reolaeth a rhannu data ymchwil. Mae’r manteision yn cynnwys:

 • dyfyniadau cynyddol
 • mwy o gyfleoedd ar gyfer cydweithio
 • gwelededd mwy o ddata ymchwil
 • lleihau risg o golli data trwy gadw data’n ddiogel
 • chydymffurfio â gofynion y Brifysgol a’r cyllidwyr

Beth yw cynllunio data?

Mae cynllunio data yn golygu gwneud penderfyniadau wrth ddechrau’r ymchwil i benderfynu:

 • pa feddalwedd i’w ddefnyddio
 • sut i drefnu
 • storio a rheoli’ch data
 • beth i’w gynnwys yn y cytundebau caniatâd y byddwch yn eu trafod

Oes angen imi ysgrifennu Cynllun Rheolaeth Data?

Oes! Mae’r Brifysgol yn disgwyl bod “Rhaid i bob cynnig ymchwil newydd gynnwys cynlluniau rheolaeth data ymchwil sy’n mynd i’r afael yn benodol â: cipio data, rheoli, gonestrwydd, cyfrinachedd, cadw, rhannu a chyhoeddi” Mae disgwyl gan arianwyr, yn enwedig RCUK eich bod yn ysgrifennu cynllun fel rhan o’r broses ceisio

Dylwn i rannu fy nata?

Dylwch! Dylid bob ymchwilydd recordio, cadw ac archifo eu data yn briodol, gan gynnwys ei rannu drwy ystorfa fel PURE. Gellir hyd yn oed rhannu data sensitif i’w ddefnyddio gan eraill pan mae’n cael ei ddi-enwi gyda chaniatâd addas

Ydych chi’n newydd i Reolaeth Data Ymchwil? – Erioed wedi sgrifennu CRhD?

Cysylltwch i drefnu cyfarfod i siarad ynglŷn a’ch gofynion cynllunio rheolaeth data ag ymchwil.

Rydym yn darparu canllawiau a hyfforddiant mewn:

 • Cynllunio Rheolaeth Data, ble y gallwn weithio gyda chi i ddatblygu CRhD sy’n addas i ofynion eich prosiect ymchwil
 • Trefnu, dogfennu a storio’ch data yn ddiogel yn ystod eich prosiect
 • Diogelu a rhannu data ymchwil ar ddiwedd eich prosiect trwy adneuo mewn archif PURE neu eraill

Gwybodaeth, cyngor, a cysylltiadau at adnoddau allanol: aber.ac.uk/cy/research/good-practice/data-management

Cysylltwch a ni gyda’ch cwestiynau am reolaeth data: dataymchwil@aber.ac.uk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Set ddata

Dataset

Nifer yr lawrlwythiadau Number of downloads

Simulations of quasi-static foam flow through a diverging-converging channel

Cox, S., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 02/09/2016

10.20391/4984f7f8-5091-46b6-82b2-72be3d127f62

502

Lord of The Rings world audience database

Barker, M., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 25/06/2008

10.20391/b403222b-74b6-4686-9cc6-dfd1de16a31a

118

Disability and Industrial Society 1780-1948: A Comparative Cultural History of British Coalfields: Statistical Compendium

Thompson, S., Curtis, B., Turner, D., Borsay, A., Bohata, K., Jones, A., Mantin, M., Blackie, D., McIvor, A., Turner, A., Long, V., Brown, V., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 01/12/2016

10.5281/zenodo.183686

110

HIV Prevalence and Armed Conflict BY INTENSITY Dataset v.2

Woodling, M. L., McInnes, C., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 2011

10.20391/c0ddc2ec-3630-4cba-8a15-ccb0512081c6

91

HIV Prevalence and Armed Conflict Dataset v.2

Woodling, M. L., McInnes, C., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 2011

10.20391/5a9bac47-2fee-403e-9e9f-b6548ef35bb7

90

Visual attention and cognition data set

McBride, S., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 05/12/2016

10.20391/1d79e0e4-fb8d-4e2d-ba6a-194bb0938422

52

Analysis of wheat grain traits using X-ray micro computed tomography

Hughes, N., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 16/08/2017

10.20391/a11df174-d73d-4443-a7fd-ab5b7039df79

29

Do educational digital films enhance patient COPD outcomes?

Knox, L., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 19/12/2016

10.20391/8b3002e6-f1be-4a19-987b-22eb2616fbe7

4

“Research data will be managed to the highest standards throughout the research data lifecycle as part of the University’s commitment to research excellence”

What is Research Data Management (RDM)?

Research data management is the storage, curation, preservation, and provision of continuing access to research data. RDM is a way of applying these research good practices to make it easier for you to conduct your research

Why RDM?

UK Research Councils, other funders, and the University require evidence of managing and sharing research data. Benefits include:

 • increased citations
 •  increased opportunities for collaboration
 • enhanced visibility of research data
 • reduced risk of data loss by keeping data safe
 • compliance with University and funder requirements

.What is data planning?

Data planning involves making decisions at the outset of your research to decide:

 • which software to use
 • how to organise
 • store and manage your data
 • what to include in the consent agreements you negotiate

Do I need to write a Data Management Plan (DMP)?

Yes! The University expects that “All new research proposals must include research data management plans that explicitly address: data capture, management, integrity, confidentiality, retention, sharing and publication.” Many funders, especially Research Councils (RCUK), expect you to write a formal Data Management Plan as part of the application process

Should I share my data?

Yes! All researchers should record, store, and archive their data appropriately. Including sharing it via a repository such as Pure. Even sensitive data, when properly anonymised with appropriate consent can be shared for re-use by others

New to Research Data Management? – Never written a DMP?

Get in touch to arrange a meeting to talk about your research and data management planning needs.

We provide guidance and training in:

 • Data Management Planning, where we can work with you to develop a DMP suited to your research project
 • Organising, documenting, and storing your data safely during your project
 • Preserving and sharing research data at the end of your project by depositing in Pure or other repositories

Information, advice and links to external resources: aber.ac.uk/en/research/good-practice/data-management

Please contact us with your data management queries:

researchdata@aber.ac.uk

Wythnos Mynediad Agored Rhyngwladol – Hydref 23-29 2017 / International Open Access Week 23-29 October 2017

Link

open access/myndeiad agored

Mae’r 10fed wythnos Mynediad Agored Rhyngwladol yn rhedeg o’r 23ain hyd at 27ain Hydref 2017. Yma’n Aberystwyth, byddwn yn rhedeg y sesiynau i alluogi staff i fod yn ‘Agored er mwyn…’; thema wythnos MA 2017:

Digwyddiad MA 23-27 Hydref 2017

Hyfforddiant PURE: allbynnau MA ar gyfer FfRhY’2021’ – Mercher 25ain Hydref : 12.45-13.45 ; G24 Cledwyn (Archebu trwy GDSYA)

Sesiynau taro mewn ‘Sut-i’ PURE
Penglais – Iau 26ain Hydref: 14:00- 15:30; Caffi Canolfan y Celfyddydau/ 16:00- 17:30; IBERs Bach
Llanbadarn – Iau 26ain Hydref: 09:30-12:00; Llyfrgell Thomas Parry
Gogerddan – Gwener 27ain Hydref: 14:00- 16:00; Ystafell Seminar Stapledon 1

 

Y 5 Erthygl a lawr lwythwyd amlaf o CADAIR: Hydref 2016 – Medi 2017
Resilience and responsibility: Governing uncertainty in a complex worldWelsh, Marc365
The Role of Vineyard Geology in Wine Typicity Maltman, Alex284
Killing us softly: Investigating the aesthetics, philosophy and influence of Nordic Noir televisionCreeber, Glen222
The weathered Carboniferous Limestone at Bullslaughter Bay, South Wales: the first example of ghost rock recorded in the British Isles Griffiths, Hywel217
Genome-wide association study for crown rust (Puccinia coronata f. sp. avenae) and powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. avenae) resistance in an oat (Avena sativa) collection of commercial varieties and landraces Mur, Luis & Catherine Howarth185
Y 5 Traethawd Ymchwil a lawr lwythwyd amlaf o CADAIR: Hydref 2016 – Medi 2017
Burke, Pain and Neighbourhood in International PoliticsThomas, Patrick2443
The Impact of Economic Liberalisation on Small and Medium Sized Enterprises in Nigeria Ogechukwu, Obokoh Lawrence2114
Have recent changes in mental health legislation and policy provided any positive gains for service users in England and Wales? Swann, Stephen Paul 1099
The Drama and Theatre of two South African plays under Apartheid Picardie, Michael1010
The Bicol Dotoc: Performance, Postcoloniality, and PilgrimageLlana, Jazmin Badong 853

Am ystadegau lawrlwytho misol gweler CADAIR

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Mynediad Agored, neu i gael gwybod sut i roi gwybodaeth ar PURE, cysylltwch ag openaccess@aber.ac.uk

open access/myndeiad agored

The 10th International Open Access week runs from 23rd to 27th October 2017. Here in Aberystwyth, we will be looking to run the following sessions to enable staff to be ‘Open in order to…’, the theme of the 2017 OA week:

OA events 23rd- 27th October 2017

PURE Training: OA outputs for REF’2021′ – Wednesday 25th October: 12:45- 13:45; G24 Cledwyn (Booking through CDSAP)

PURE ‘How-to’ drop in sessions:
Penglais – Thursday 26th October: 14:00- 15:30; Arts Centre Café/ 16:00- 17:30; IBERs Bach
Llanbadarn – Thursday 26th October: 09:30-12:00; Thomas Parry Library
Gogerddan – Friday 27th October: 14:00- 16:00; Stapledon Seminar Room 1

Top 5 CADAIR’s downloaded Articles: October 2016 – September 2017
Resilience and responsibility: Governing uncertainty in a complex worldWelsh, Marc365
The Role of Vineyard Geology in Wine Typicity Maltman, Alex284
Killing us softly: Investigating the aesthetics, philosophy and influence of Nordic Noir televisionCreeber, Glen222
The weathered Carboniferous Limestone at Bullslaughter Bay, South Wales: the first example of ghost rock recorded in the British Isles Griffiths, Hywel217
Genome-wide association study for crown rust (Puccinia coronata f. sp. avenae) and powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. avenae) resistance in an oat (Avena sativa) collection of commercial varieties and landraces Mur, Luis & Catherine Howarth185
Top 5 CADAIR’s downloaded Theses: October 2016 – September 2017
Burke, Pain and Neighbourhood in International PoliticsThomas, Patrick2443
The Impact of Economic Liberalisation on Small and Medium Sized Enterprises in Nigeria Ogechukwu, Obokoh Lawrence2114
Have recent changes in mental health legislation and policy provided any positive gains for service users in England and Wales? Swann, Stephen Paul 1099
The Drama and Theatre of two South African plays under Apartheid Picardie, Michael1010
The Bicol Dotoc: Performance, Postcoloniality, and PilgrimageLlana, Jazmin Badong 853

For more monthly download statistics see CADAIR

For further information on OA or how to enter information into PURE, please contact openaccess@aber.ac.uk